ისწავლე ის, რაც აუცილებელია...


29 აპრილს მე-4 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის თაოსნობით გაიმართა პითაგორობა...

rodesac piTagoras saxels vaxsenebT, yvelas upirvelesad misi cnobili Teorema axsendeba. arada piTagoras moRvaweobis areali bevrad ufro farTe iyo. igi iyo filosofos-idealisti, religiuri dapolitikuri moRvawe, piTagorizmis fuZemdebeli da rac mTavaria, maTematikosi. რისი
piTagora warmoSobiT aristokratTa wridan iyo. igi daibada kunZul samosze, savaraudod, qristesSobamde 580 wels. man SesaniSnavi ganaTleba miiRo jer  samSobloSi, Semdeg ki xmelTaSua zRvis aRmosavleT qvenebSi, finikiaSi, egviptesa da babilonSi. rogorc amboben, piTagora samSobloSi samoci wlisa dabrunebula.
piTagoram daaarsa samecniero skola, romelic waagavda aristokratTa farul sazogadoebas.
Zalian male am skolam didi popularoba moipova. enTuziazmi imdenad didi iyo, rom qalebic ki arRvevdnen kanons, ris mixedviTac maT Tavyrilobebze daswreba ekrZalebodaT. erT-erTi aseTi kanonis damrRvevi gogona, saxelad Teano, male piTagoras coli gaxda.
piTagorelebi iyofodnen mowafeebad da msmenelebad. msmenelebi ver xedavdnen maswavlebels. samecadino oTaxi tixriT or nawilad iyo gayofili, erTSi piTagora mecadineobda mowafeebTan, meoreSi ki msmenelebi imyofebodnen.
skolis wevrebi mkacrad icavdnen garkveul wesebs. erT-erTi aseTi wesi iyo miRebuli codnis gasaidumloeba. es piTagoram egvipteli qurumebisagan gadaiRo. piTagorelebi ar Wamdnen xorcs, uars ambobdnen kerZo sakuTrebaze. piTagoras mowafeebs xuTwliani dumili evalebodaT. isini maswavleblis moZRvrebas ar uziarebdnen imas, vinc ar iyo mzad am moZRvrebis SesaTviseblad. didi maswavleblis sityvebs misi mowafeebi RvTiurs uwodebdnen _ “man agre brZana”- ambobdnen isini.
erT aseT epizodsac hyvebian piTagoras biografiidan: erTxel Turme igi gaubrazda Tavis mowafes, am ukanasknelma ki dardisagan sicocxle moiswrafa. amis Semdeg piTagoram wesad gaixada, arasodes gadaetana Tavisi gaRizianeba garSemomyofebze.
piTagorelebi maTematikas sulis ganwmendisa da RmerTTan miaxloebis saSualebad Tvlidnen. maTematika iyo maTi religiis ZiriTadi nawili da rogorc qristianobis simboloa jvari, musulmanobis _ naxevarmTvare, piTagorelebisaTvis mniSvnelovani simbolo iyo pentagrama _ wesieri xuTkuTxa varskvlavi.
piTagoras moswavleebis azriT, yovel ricxvs Seesabameba geometriuli sxeuli da piriqiT, yovel geometriul sxeuls _ ricxvi. maTi azriT, wertili aris sivrculi ”erTi” da amitom mas ganzomileba ara aqvs; sibrtyeze an sivrceSi or wertils Soris wrfis gavleba SeiZleba, maSasadame, geometriuli wrfe sivrculi “oria”, igi ganuzomelia. mas ara aqvs arc sawyisi da arc bolo. “sami” aris erT wrfeze mdebare ori wetili da kidev mesame wertili, romelic moTavsebulia am wrfis gareT, ris Sedegadac miiReba sibrtye. “oTxi” _ piramidis simbolo, sivrces ganasaxierebda.
piTagorelebs luwi ricxvebi mdedrobiTi sqesisad miaCndaT, kentebi – mamrobiTad. qorwinebis simbolo maTTvis iyo kenti ricxvis 3-isa da luwi ricxvis 2-is jami 5. amave mizeziT, samkuTxedi 3-is, 4-is da 5-is toli gverdebiT “patarZlis figurad” iwodeboda.
piTagorelebi ricxvebs garkveul Sinaarsobriv datvirTvas aZlevdnen. magaliTad, ricxvi 10 miiCneoda samyaros simbolod, radganac pirveli oTxi ricxvis jami aTia:  maradiulobis simbolod miiCneoda ricxvi 9, srulyofil ricxvad _ 6... piTgorelebs “cudi ricxvebic” hqondaT, rogoricaa 8, 13, 17. gansakuTrebiT ar swyalobdnen isini ricxv 17-s.
piTagora erT-erTi pirveli iyo, vinc darwmunebuli iyo, rom dedamiwa mrgvalia da samyaros centrs warmoadgens. mas miaCnda, rom planetebi, mze da mTvare varskvlavebisagan gansxvavebiT moZraoben.
piTagoras saxeli mudam legendebiT iyo garemoculi. erT-erTi legendis Tanaxmad, rodesac man Tavisi pirveli Teorema daamtkica, RmerTebs madlobis niSnad asi xari Seswira. meore legendis mixedviT, piTagora patara tanis kaci yofila da axalgazrdobisas amis gamo ar sdomebiaT misi daSveba olimpiur TamaSebze, magram man gamoiCina simtkice, miiRo monawileoba olimpiadaSi da gaimarjva kidec. sxva legendis mixedviT, mas SeeZlo sulebis marTva, icoda frinvelTa da cxovelTa ena, survilis mixedviT Citis frenis mimarTulebis Secvlac SeeZlo. imasac amboben, rom igi mkurnali iyo da mravalgvar wamals amzadebda mcenareebisagan...
piTagora Rrmad moxucebuli gardacvlila _ 90 wlisa, Tumca ara sakuTari sikvdiliT. erT-erTi saxalxo ajanyebisas, igi RamiT quCaSi cemiT mouklavT...
piTagoras sikvdilis Semdeg misma skolam arseboba Sewyvita, moswavleebi ki mTel qveyanaSi gaifantnen.
piTagoras gamonaTqvamebi, citatebi da aforizmebi
·  nurasodes Caiden rame samarcxvinos ara mxolos sxvebis TandaswrebiT, aramed martoc. sakuTari Tavis pativiscema kanonad unda aqcio.
·  daZinebamde kargad gaaanalize im dRes Sens mier namoqmedari yvela saqme.
·  suleli Rvinis smisas Tvreba, ubedurebisas ki gonebas kargavs.
·  arasodes gadascde zomierebas arc WamaSi da arc smaSi.
·  gaufrTxildiT Tqveni Svilebis cremlebs, radgan es cremlebi maT Tqvens saflavebze unda daRvaron.
·  ori ram akeTilSobilebs adamians: sazogadoebis sakeTildReod cxovreba da samarTlianoba.
·  romelime eris zne-Cveulebebis SeswavlisaTvis upirvelesad misi enis Seswavlaa saWiro.
·  Tu arwivobas apireb, nu Seecdebi pirveli gaxde beRurebs Soris.
·  sibrazis Jams nurc nurafers ityvi, nurc nurafers moimoqmedeb.
·  xom ase patara sityvebia “ki” da  “ara”, magram maTi warmoTqmisas seriozuli dafiqreba gmarTebT.
·  iyuCe da Tu mainc ityvi rames, imaze Wkvianuri Tqvi, vidre mdumarebaa.
·  qandakebas iersaxe amSvenebs, adamians _ misi saqmeebi.
·  mkvexara adamianebsa da mooqrovil nivTebs erTi rama aqvT saerTo: maTi SigTavsi garegnobas ar Seefereba.
·  Senze rac unda ifiqron, gaakeTe is, rasac samarTlianad miiCnev. erTnairad gulgrili iyavi lanZRvisa da Seqebis mimarT.
·  xumroba marilis msgavsad zomierad unda gamoiyeno.
·  iswavle is, risi swavlac aucilebelia.
·  icxovre ubralod, Zvirfasi sagnebis gareSe.
·  arasodes gaakeTo is, razec Semdeg inaneb. 


Комментарии
poti4 skola