წარმატება ამ სკოლაში იწყება...


სსიპ  ქ.ფოთის მე-4 საჯარო სკოლა  გთავაზობთ  უფასო მოსამზადებდელ კურსებს..


                სკოლამდელი  აღზრდის პროგრამა განკუთვნილია 5-6 წლის ასაკის ბავშვებისათვის, რომლის მიზანია განავითაროს ბავშვი გონებრივად და ფიზიკურად, მოამზადოს ის სკოლისთვის.
სასწავლო პროგრამა დაყოფილია ორ ნაწილად:

პირველი ნაწილი: სასწავლო ბლოკი
ანბანური   პრინციპების გაგება, მარტივი ტექსტების  გააზრება, საკუთარი აზრის გასაგებად ჩამოყალიბება,      სიტყვების, ტექსტების და ნახატების დამახსოვრება.
მათემატიკური ცნებების ფორმირება. მარტივი, ლოგიკური დავალებების გადაწყვეტა-ამოხსნა.
უსაფრთხოების წესების გაცნობა.
საწყისი წერითი უნარების განვითარება(ხელისმომზადება წერისთვის).მეტყველების განვითარება, მეტყველების კულტურა.
სწავლისადმი   მოტივაციის ჩამოყალიბება. 

მეორე ნაწილი:  შემოქმედებითი ბლოკი
სამუშაო ინსტრუმენტების გამოყენება უსაფრთხოების წესების დაცვით(წებო, მაკრატელი, საღებავი,  ქაღალდი, მუყაო, ფუნჯი და სხვა, ძერწვა). 
თამაში მუსიკის ბგერებთან.
აპლიკაცია(შერეული მასალითმუშაობა,ნატურალურიმასალის გამოყენება,სხვადსხვა ფაქტურის ქაღალდები, მუყაო, მარცვლეული).
ფერწერა(აკვარელი, მარკერები, ფერადი ფანქრები, გუაში, თითის საღებავები, პასტელი).
ჯანსაღი ცხოვრების წესი- სპორტული აქტივობები.

სწავლების ხანგრძლივობა: 15.00.-16.00.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ.ფოთი, დემეტრე თავდადებულის 13
                                                     (0493) 22 15 06     (0493) 22 16 63

დირექტორი: გივი  ხომერიკი ,  95  500 117
დირექტორის მოადგილე: ილონა გაბუნია,  91 14 12 88

ისწავლე ის, რაც აუცილებელია...


29 აპრილს მე-4 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის თაოსნობით გაიმართა პითაგორობა...

rodesac piTagoras saxels vaxsenebT, yvelas upirvelesad misi cnobili Teorema axsendeba. arada piTagoras moRvaweobis areali bevrad ufro farTe iyo. igi iyo filosofos-idealisti, religiuri dapolitikuri moRvawe, piTagorizmis fuZemdebeli da rac mTavaria, maTematikosi. რისი
piTagora warmoSobiT aristokratTa wridan iyo. igi daibada kunZul samosze, savaraudod, qristesSobamde 580 wels. man SesaniSnavi ganaTleba miiRo jer  samSobloSi, Semdeg ki xmelTaSua zRvis aRmosavleT qvenebSi, finikiaSi, egviptesa da babilonSi. rogorc amboben, piTagora samSobloSi samoci wlisa dabrunebula.
piTagoram daaarsa samecniero skola, romelic waagavda aristokratTa farul sazogadoebas.
Zalian male am skolam didi popularoba moipova. enTuziazmi imdenad didi iyo, rom qalebic ki arRvevdnen kanons, ris mixedviTac maT Tavyrilobebze daswreba ekrZalebodaT. erT-erTi aseTi kanonis damrRvevi gogona, saxelad Teano, male piTagoras coli gaxda.
piTagorelebi iyofodnen mowafeebad da msmenelebad. msmenelebi ver xedavdnen maswavlebels. samecadino oTaxi tixriT or nawilad iyo gayofili, erTSi piTagora mecadineobda mowafeebTan, meoreSi ki msmenelebi imyofebodnen.
skolis wevrebi mkacrad icavdnen garkveul wesebs. erT-erTi aseTi wesi iyo miRebuli codnis gasaidumloeba. es piTagoram egvipteli qurumebisagan gadaiRo. piTagorelebi ar Wamdnen xorcs, uars ambobdnen kerZo sakuTrebaze. piTagoras mowafeebs xuTwliani dumili evalebodaT. isini maswavleblis moZRvrebas ar uziarebdnen imas, vinc ar iyo mzad am moZRvrebis SesaTviseblad. didi maswavleblis sityvebs misi mowafeebi RvTiurs uwodebdnen _ “man agre brZana”- ambobdnen isini.
erT aseT epizodsac hyvebian piTagoras biografiidan: erTxel Turme igi gaubrazda Tavis mowafes, am ukanasknelma ki dardisagan sicocxle moiswrafa. amis Semdeg piTagoram wesad gaixada, arasodes gadaetana Tavisi gaRizianeba garSemomyofebze.
piTagorelebi maTematikas sulis ganwmendisa da RmerTTan miaxloebis saSualebad Tvlidnen. maTematika iyo maTi religiis ZiriTadi nawili da rogorc qristianobis simboloa jvari, musulmanobis _ naxevarmTvare, piTagorelebisaTvis mniSvnelovani simbolo iyo pentagrama _ wesieri xuTkuTxa varskvlavi.
piTagoras moswavleebis azriT, yovel ricxvs Seesabameba geometriuli sxeuli da piriqiT, yovel geometriul sxeuls _ ricxvi. maTi azriT, wertili aris sivrculi ”erTi” da amitom mas ganzomileba ara aqvs; sibrtyeze an sivrceSi or wertils Soris wrfis gavleba SeiZleba, maSasadame, geometriuli wrfe sivrculi “oria”, igi ganuzomelia. mas ara aqvs arc sawyisi da arc bolo. “sami” aris erT wrfeze mdebare ori wetili da kidev mesame wertili, romelic moTavsebulia am wrfis gareT, ris Sedegadac miiReba sibrtye. “oTxi” _ piramidis simbolo, sivrces ganasaxierebda.
piTagorelebs luwi ricxvebi mdedrobiTi sqesisad miaCndaT, kentebi – mamrobiTad. qorwinebis simbolo maTTvis iyo kenti ricxvis 3-isa da luwi ricxvis 2-is jami 5. amave mizeziT, samkuTxedi 3-is, 4-is da 5-is toli gverdebiT “patarZlis figurad” iwodeboda.
piTagorelebi ricxvebs garkveul Sinaarsobriv datvirTvas aZlevdnen. magaliTad, ricxvi 10 miiCneoda samyaros simbolod, radganac pirveli oTxi ricxvis jami aTia:  maradiulobis simbolod miiCneoda ricxvi 9, srulyofil ricxvad _ 6... piTgorelebs “cudi ricxvebic” hqondaT, rogoricaa 8, 13, 17. gansakuTrebiT ar swyalobdnen isini ricxv 17-s.
piTagora erT-erTi pirveli iyo, vinc darwmunebuli iyo, rom dedamiwa mrgvalia da samyaros centrs warmoadgens. mas miaCnda, rom planetebi, mze da mTvare varskvlavebisagan gansxvavebiT moZraoben.
piTagoras saxeli mudam legendebiT iyo garemoculi. erT-erTi legendis Tanaxmad, rodesac man Tavisi pirveli Teorema daamtkica, RmerTebs madlobis niSnad asi xari Seswira. meore legendis mixedviT, piTagora patara tanis kaci yofila da axalgazrdobisas amis gamo ar sdomebiaT misi daSveba olimpiur TamaSebze, magram man gamoiCina simtkice, miiRo monawileoba olimpiadaSi da gaimarjva kidec. sxva legendis mixedviT, mas SeeZlo sulebis marTva, icoda frinvelTa da cxovelTa ena, survilis mixedviT Citis frenis mimarTulebis Secvlac SeeZlo. imasac amboben, rom igi mkurnali iyo da mravalgvar wamals amzadebda mcenareebisagan...
piTagora Rrmad moxucebuli gardacvlila _ 90 wlisa, Tumca ara sakuTari sikvdiliT. erT-erTi saxalxo ajanyebisas, igi RamiT quCaSi cemiT mouklavT...
piTagoras sikvdilis Semdeg misma skolam arseboba Sewyvita, moswavleebi ki mTel qveyanaSi gaifantnen.
piTagoras gamonaTqvamebi, citatebi da aforizmebi
·  nurasodes Caiden rame samarcxvinos ara mxolos sxvebis TandaswrebiT, aramed martoc. sakuTari Tavis pativiscema kanonad unda aqcio.
·  daZinebamde kargad gaaanalize im dRes Sens mier namoqmedari yvela saqme.
·  suleli Rvinis smisas Tvreba, ubedurebisas ki gonebas kargavs.
·  arasodes gadascde zomierebas arc WamaSi da arc smaSi.
·  gaufrTxildiT Tqveni Svilebis cremlebs, radgan es cremlebi maT Tqvens saflavebze unda daRvaron.
·  ori ram akeTilSobilebs adamians: sazogadoebis sakeTildReod cxovreba da samarTlianoba.
·  romelime eris zne-Cveulebebis SeswavlisaTvis upirvelesad misi enis Seswavlaa saWiro.
·  Tu arwivobas apireb, nu Seecdebi pirveli gaxde beRurebs Soris.
·  sibrazis Jams nurc nurafers ityvi, nurc nurafers moimoqmedeb.
·  xom ase patara sityvebia “ki” da  “ara”, magram maTi warmoTqmisas seriozuli dafiqreba gmarTebT.
·  iyuCe da Tu mainc ityvi rames, imaze Wkvianuri Tqvi, vidre mdumarebaa.
·  qandakebas iersaxe amSvenebs, adamians _ misi saqmeebi.
·  mkvexara adamianebsa da mooqrovil nivTebs erTi rama aqvT saerTo: maTi SigTavsi garegnobas ar Seefereba.
·  Senze rac unda ifiqron, gaakeTe is, rasac samarTlianad miiCnev. erTnairad gulgrili iyavi lanZRvisa da Seqebis mimarT.
·  xumroba marilis msgavsad zomierad unda gamoiyeno.
·  iswavle is, risi swavlac aucilebelia.
·  icxovre ubralod, Zvirfasi sagnebis gareSe.
·  arasodes gaakeTo is, razec Semdeg inaneb. 


Комментарии
poti4 skola

პროექტი-გაკვეთილი "ჩიტები ჩვენი მეგობრებია..."

                     
პროექტის მიზანი: მოსწავლეებმა გაიღრმავონ ცოდნა ფრინველების შესახებ. გააცნობიერონ ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობა ჩვენი საარსებო გარემოსათვის.     გარემოს მიმართ ადამიანის მართებული დამოკიდებულების ჩამოყალიბება,  ფრინველებზე დაკვირვების წარმოება. კვლევის, მონაცემთა შეგროვების, აღრიცხვის უნარების განვითარება. ხელოვნების სხვადსხვა ნიმუშების შექმნა ხატვა, ძერწვა, ფრინველთა მაკეტების შექმნა, ბუდეებისა და ჩიტების სახლის დამზადება.
მოსწავლეთა ასაკი:დაწყებითი საფეხური, მე-5, მე-6, მე-7 კლასი ქართული და რუსულენოვანი ჯგუფის მოსწავლეები.
პროექტის აღწერა: ფრინველთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება ყოველწლიურად 1აპრილს “UNESCO- პროგრამის „ადამიანი და ბიოსფეროს“ფარგლებში, რადგან 1906 წლის 1აპრილს მოეწერა ხელი საერთაშორისო კონვენციას ფრინველთა დაცვის შესახებ. სულ მსოფლიოში აღინიშნება რამდენიმე ასეთი „ჩიტის „ თარიღი. „ფრინველთა დღე“ 4მაისს, „ფრინველთა ნაციონალური დღე აშშ-ში" 5 იანვარს, „გადამფრენი ფრინველების საერთაშორისო დღე“ მაისის მეორე შაბათს,  „ფრინველთა ნაციონალური დღე დიდ ბრიტანეთში“ 22 იანვარს. ეს ტრადიციულად არის გაზაფხულის შემობრძანების დღე, რომელსაც გვამცნობს თბილი ქვეყნებიდან დაბრუნებული ფრინველები. ამ დღეს სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნავს მსოფლიო ხალხები. აცხობენ ცომეულს ჩიტების გამოსახულებით, ამზადებენ  ჩიტების სახლებს და ამაგრებენ პარკში ხეებზე, უძღვნიან სიმღერებსა და ლექსებს.
  ფრინველთა საერთაშ
ორისო დღის  აღსანიშნავად საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ხელოვნების  კათედრის თაოსნობით მომზადდა ერთობლივი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს   მოსწავლეთა ჩართულობას ადგილობრივი ფაუნის უკეთ შესწავლასა და ინტერესის გაღვივებას , ბუნებასთან მათი დაახლოების მიზნით. უკეთ აღიქვან მჭიდრო კავშირი ბუნებრივ გარემოს მდგომარეობასა  და ადამიანის კეთილდღეობას შორის.
პროექტის მიმდინარეობისას მასწავლებელი გააცნობს დაგეგმილი  გაკვეთილის მიზანს. გაკვეთილი წარიმართება სხვადსხვა აქტივობების გამოყენებით, კერძოდ ჯგუფური  მუშაობა  და გონებრივი იერიში, კითხვა-პასუხი. მოსწავლეები განაწილდებიან ჯგუფებში, მიიღებენ კონკრეტულ დავალებებს.
კერძოდ ერთი ჯგუფი იმუშავებს ნახატების შექმნაზე, მეორე გამოძერწავს, მესამე დაამზადებს ბუდეს ჩიტებისათვის, მეოთხე მუყაოსაგან დაამზადებს ჩიტებისათვის სახლებს, მეხუთე  ჯგუფი მოამზადებს ვიდეო და აუდიო მასალას, მეექვსე ჯგუფი მოამზადებს  ლიტერატურულ ზეპირ ჟურნალს.  გაკვეთილს გაუძღვება ხელოვნების პედაგოგი მაია ჩარაევა და ბიოლოგიის პედაგოგი თინათინ ცირამუა, მოსწავლეთა თანამშრომლობას დააკვირდება  თამარ ნეტესოვა და ზალინა კოჩიევა. თითოეული ჯგუფი გააკეთებს პრეზენტაციას, პროექტს გამოაქვეყნებენ ბლოგზე. პოზიტიური გარემოს შექმნის მიზნით შესრულდება  მუსიკალურ   ნომრები, ნაჩვენები  იქნება ფილმები.

შეფასება:  ფასდება ჯგუფური მუშაობა, პრეზენტაცია, შემოქმედებითი და კვლევის უნარები, წინასწარ მომზადებული სქემის მიხედვით.
საჭირო რესურსებ: ფორმატები, ფანქრები, აკვარელი, მუყაო, პლასტელინი, თივა, კომპიუტერი, პროექტორი, მუსიკალური ცენტრი, ეკრანი, დამხმარე ლიტერატურა, ენციკლოპედია."პი" რიცხვის საერთაშორისო დღე...

             ყოველწლიურად 14 მარტსმ  სოფლიოში აღნიშნავენ    π  „პი“ რიცხვის  საერთაშორისო  დღეს.


   ეს დღესასწაული მოიგონა ამერიკელმა ფიზიკოსმა   ლარი შოუმ და               პირველად ის აღინიშნა  1987  წელს  სანფრანცისკოს  ხელოვნებისა   და მეცნიერების  მუზეუმში
თარიღი და დრო შეირჩა ისერომ გამოყენებული   ყოფილიყო რაც შეიძლება 
ბევრი ციფრი ამ  უსასრულო რიცხვისაჯერ მოდის თვის ნომერი 3 (ანუ მარტი),  შემდეგ რიცხვი 14 და ბოლოს  დრო _ საათი და 59 წუთი. მიიღება 3, 14159 პი
რიცხვის პირველი ციფრები.
  ეს არის წრეწირის სიგრძის შეფარდება მის დიამეტრთან. ის არის უსასრულო ათწილადი მისი აღნიშვნა არის ბერძნული ანბანის მე-16 ასო. პირველად  აღნიშვნა 
გამოიყენა ინგლისელმა  მათემატიკოსმა  ჯონსონმა 1706  წელს
XVIII საუკუნის  მიწურულს  გერმანელი  მათემატიკოსმა  ლამბერტმა და
 ფრანგმა ლეჟანდრმა დაამტკიცეს, რომ  π არის ირაციონალური რიცხვი.

   π არის ტრანსცედენტური რიცხვი ეს ნიშნავს ის არ შეიძლება იყოს მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრის ფესვი. ეს დამტკიცებულ იქნა
 1882 წელს პროფესორი კოენისბერგის, შემდეგ კი  მიუნჰენის 
უნივერსიტეტში ლინდერმანის მიერ.  დამტკიცება გაამარტივა  ფელიქს 
კლეინმა 1894 წელს.
          ევკლიდეს გეომეტრიაში წრის ფართობი და წრეწირის სიგრძე π რიცხვის
 ფუნქცია  ტრანსცედენტურობის მტკიცებამ ბოლო მოუღო კამათს
 ,,წრის კვადრატურობის“ შესახებ რომელიც 2,5 ათასი წლის მანძილზე
 გრძელდებოდა.
        ,,წრის კვადრატურა“ - ასეთი სახელწოდებითაა ცნობილი ამოცანა:
         - ფარგლისა და სახაზავის საშულებით ავაგოთ კვადრატი, რომლის 
ფართობი მოცემული წრის ფართობის ტოლია (წრის ტოლდიდია)
ამ ამოცანას ძალზე დიდი ისტორია აქვს. მის ამოხსნას ჯერ კიდევ ძველ
 საბერძნეთში ცდილობდნენ (ძვ.წ.ა V-III საუკუნეებში ) ამ ამოცანის ამოხსნის შეუძლებლობა მხოლოდ  მე-19 საუკუნეში დამტკიცდა.
         უძველეს დროიდან იყო მცდელობა π რიცხვის მიახლოებითი მნიშვნელობის
 საპოვნელად რაციონალური რიცხვების გამოყენება.
ეგვიპტეში წრის ფართობის საპოვნელად იყენებდნენ პის შემდეგ მნიშვნელობას
π  =3,16049
       ბერძენი მეცნიერი არქიმედე (ძვ.წ.ა III ს), განიხილავდა წრეწირსს როგორც 
მაში ჩახაზული და შემოხაზული წესიერი მრავალკუთხედების პერიმეტრების მიმდევრობის ზღვარს, როდესაც წვეროების რაოდენობა უსასრულოდ
 იზრდება და ის მერყეობს
                          π= 3,14 084....  და       π= 3,14 285... შორის                                                                           
  ის მიახლოებით             π= 3,1415929....
    
       ბრიტანელმა მათემატიკოსმა 1706 წელს პირველად გამოიყენა ამ რიცხვის
π -ასოთი აღნიშვნა,  წრეწირის სიგრძის შეფარდება მის დიამეტრთან   ასოთი 
აღნიშვნა საყოველთაოდ მიღებულ იქნა 1737 წელს. ის ლეონარდო ელეირის 
 მიერაა შემოღებული.  ეს სიტყვა  ბერძნული სიტყვაა περιφέρεια -წრე, პერიფერია.
კომპიუტერულ პერიოდში მეცნიერებს გაუმარტივა ცხოვრება მექანიზმებმა. მაშინ როდესაც XVII საუკუნეში მეცნიერები ანდომებდნენ დიდ დროს
 ამ რიცხვის გამოსათვალად , კომპიუტერული ხელსაწყოთი მეცნიერმა გამოთვალა
π რიცხვის 2037 ციფრი მხოლოდ და მხოლოდ 70 საათში .  XX საუკუნის ბოლოს 
206 158 430 000 ციფრი მძიმის შემდეგ შეერთებული შტატების და იაპონიის 
მეცნიერებმა დაამყარეს ახალი რეკორდი რიცხვ π-ის გამოთვლაში. დღემდე
კონსტანტის ყველაზე ზუსი მაჩვენებელი იყო 2,7 ტრილიონი ნიშანი მძიმის 
შემდეგ. ეს მაჩვენებელიმიმდინარე წლის მეორე ნახევარშიდაითვალა
ფიზიკოსმა ფაბრის ბელარდმა 2009ფრანგმა პროგრამოსტმა ფაბრის ბელლარმა თავის პერსონალურ კომპიუტერში დაამყარა ახალი მსოფლიო რეკორდი პი რიცხვის
 გამოთვლაში. სიზუსტით 2,7 ტრლნ მძიმის შემდეგ მან ამისთვის დახარჯა131 დღე
2010 წელს ახალი რეკორდი ბევრად აღემატება ბელარდის მიერ დათვლილ 
მაჩვენებელსამერიკელმა სტუდენტმა ალექსანდრე იი-მ და იაპონელმა 
მეცნიერმა შიგერუ კონდომ გამოთვალეს π სიზუსტით მძიმის შემდეგ ხუთი
ტრილიონი ნიშანი.
გამოსათვლელად გამოიყენეს სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა და კომპიუტერიWindows Server 2008 R2-ის მართვის ქვეშმოწყობილობა აღჭურვილი 
იყო Intel- ის მიკროპროცესორით და ორი ათეული გარე მყარი დისკით.
შედეგის მისაღებად დაიხარჯა 90 დღე.
2011 წელს მათ გააუმჯობესეს რეკორდი გამოთვალეს  10 ტრილიონი ციფრი 
მძიმის შემდე თუმცა ინჟინრები და მათემატიკოსები იშვიათად ხმარობენ რიცხვი პისრომლის მძიმის შემდეგ მაჩვენებელი აჭარბებს ათასს ნიშანს.
რაციონალური მიახლოება
π = 3,14285714... - არქიმედე (ძვ.წ.ა III ს ბერძენი მათემატიკოსი,
ფიზიკოსი  ინჟინერი
π = 314166667...-არაბხატა(Vს)-ინდიელი მათემატიკოსი და ასტრონომი
მათემატიკოსი და ასტრონომი
π  =3,14159292... -Цзу Чунчжи (Vს)-ჩინელი მათემატიკოსი და ასტრონომი

      ეს დღესასწაული მოკრძალებულად აღნიშნა მე-4 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის პედაგოგებმა, კათედრის გამგე ნატალია ტყებუჩავა, პედაგოგები ნაირა დუნდუა,  მაია ჭოჭუა, ჯულიეტა  მიმინოშვილი.
კათედრის თაოსნობით  კლასებში გაშუქდა საინფორმაციო  მასალა, მოსწავლეებმა მოამზადეს პრეზენტაცია... ღონისძიება იყო  საინტერესო და სახალისო..."Масленица"

Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы. Масленая неделя, Масленица – просторечное название Сырной седмицы — последней перед Великим постом недели. В  продолжение масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. Масленица — это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.


         26 февраля учительница русского языка и литературы Cабиашвили Инга Тамазовна вместе с учащимися  XIб класса  провела урок-праздник по теме "Масленица".

Цель урока ознакомить учащихся с праздником Масленица, его обычаями и обрядами.  Воспитывать уважение к укладу жизни, быту, обычаям наших 
предков, стремиться сохранить то ценное, что еще осталась от несправедливо забытого. Пробудить эмоциальное отношение к жизни. На уроке были представлены статьи, иллюстрации о Масленице, декорации деревни.
На заключительном этапе урока учащиеся представили сервировку стола, также дегустировали приготовленные блины.
Урок прошел интересно и весело.